Кримінологія: навчальний посібник

40,00 грн.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні й практич­ні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової­ системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

Іванов Ю. Ф., Джужа О. М. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – 2-е вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,  2008. – 300 с. – (Бібліотечка студента).

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні й практич­ні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової­ системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології / 1.1. Поняття кримінології як науки. 1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука. 1.3. Предмет кримінологічної науки. 1.4. Додаткові питання, що вивчає кримінологія. 1.5. Завдання кримінології. 1.6. Функції кримінології. 1.7. Діалектичний та історичний методи в кримінології. 1.8. Загальнонаукові методи кримінологічних до­сліджень. 1.9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень.  1.10. Зв’язок кримінології з юридичними науками. 1.11. Зв’язок кримінології з неюридичними науками. 1.12. Система науки кримінології. 1.13. Значення кримінології як науки /.

ТЕМА 2. Історія становлення криміноло­гії та її сучасний стан в Україні / 2.1. Основні періоди розвитку кримінології. 2.2. Кримінологічні погляди Платона. 2.3. Кримінологічний аспект поглядів Аристотеля. 2.4. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів. 2.5. Кримінологічні погляди в епоху Середньо­віччя. 2.6. Кримінологічні погляди в епоху Відроджен­ня. 2.7. Кримінологічні ідеї XVIII ст. 2.8. Виникнення кримінологічних ідей класичної­ школи кримінального права. 2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа. 2.10. Значення ідей Дж. Говарда в криміно­логії. 2.11. Теорія покарання Бентама. 2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха. 2.13. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля. 2.14. Значення класичного напрямкув кримінології. 2.15. Позитивістський напрямок у кримінології. 2.16. Засновник біологічного напрямку в криміно­логії Ч. Ломброзо. 2.17. Послідовники ідей Ч. Ломброзо – Е. Феррі та Р. Гарофало. 2.18. Виникнення соціологічного напрямку в кримін­ології. 2.19. Теорія соціальної дезорганізації. 2.20. Теорія диференціального зв’язку. 2.21. Психологічні підходи до причин злочинності. 2.22. Сучасні кримінологічні теорії. 2.23. Історія вітчизняної кримінології в 20–30-х рр. ХХ ст. 2.24.Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ХХ ст. 2.25. Відродження кримінології в Україні. 2.26. Розвиток кримінології в незалежній Україні. 2.27. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі /.

ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики / 3.1. Поняття та виникнення злочинності як соці­аль­­ного явища. 3.2. Ознаки злочинності. 3.3. Взаємозв’язок понять “злочинність” та “злочин”. 3.4. Види злочинності. 3.5. Основні показники злочинності. 3.6. Рівень і коефіцієнт злочинності. 3.7. Динаміка злочинності. 3.8. Структура та характер злочинності. 3.9. “Ціна” злочинності. 3.10. Географія злочинності. 3.11. Поняття латентної злочинності. 3.12. Види та рівні латентної злочинності. 3.13. Причини існування латентної злочинності. 3.14. Методи та значення виявлення латент­ної злочинності. 3.15. Основні риси злочинності в Україні. Тема 4. Причини й умови злочинності. 4.1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології. 4.2. Поняття детермінації. 4.3. Значення вивчення причиновості. 4.4. Класифікація причин та умов злочинності. 4.5. Різні підходи до розуміння причиновості в кримі­оології /.

 ТЕМА 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця / 5.1. Поняття особи злочинця. 5.2. Межі визнання особи злочинця в кримі­нології. 5.3. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця. 5.4. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 5.5. Кримінально-правова характеристика особи злочинця. 5.6. Соціально-рольові характеристики особи­ злочинця. 5.7. Риси правової та моральної свідомості особи злочинця. 5.8. Соціально-психологічна характеристика­ особи­ злочинця. 5.9. Класифікація злочинців. 5.10. Типологія злочинців. 5.11. Практичне значення кримінологічного­ аналізу­ особи злочинця. 5.12. Співвідношення соціального та біологіч­ного в особі злочинця /.

ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки / 6.1. Поняття віктимології. 6.2. Становлення віктимології як самостійного­ напрямку кримінологічних досліджень. 6.3. Поняття жертви злочину. 6.4. Зв’язок “злочинець–потерпілий”. 6.5. Віктимність та віктимізація. 6.6. Класифікація жертв злочинів. 6.7. Віктимна поведінка жертви злочину. 6.8. Кримінально-правовий підхід до класи­фікації жертв злочину. 6.9. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину. 6.10. Значення класифікації та типології жертв. 6.11. Поняття віктимологічної профілактики. 6.12. Поняття суїцидальної поведінки. 6.13. Механізм суїцидальної поведінки /.

ТЕМА 7. Організація та методика кримі­нологічних досліджень / 7.1. Поняття кримінологічного дослідження.  7.2. Мета й завдання кримінологічного дослідження. 7.3. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного до­слідження. 7.4. Види кримінологічних досліджень. 7.5. Поняття кримінологічної інформації. 7.6. Види кримінологічної інформації. 7.8. Програма кримінологічного дослідження. 7.9. Класифікація методів збору кримінологіч­ної інформації. 7.10. Метод анкетування. 7.11. Метод інтерв’ювання. 7.12. Метод спостереження. 7.13. Метод експертних оцінок. 7.14. Документальний метод.  7.15. Соціальний експеримент. 7.16. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях /.

ТЕМА 8. Кримінально-правова стати­стика та її за­стосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ / 8.1. Статистика як наука. 8.2. Поняття правової статистики. 8.3. Розділи кримінально-правової стати­стики. 8.4. Значення кримінально-правової стати­стики. 8.5. Етапи статистичного дослідження. 8.6. Поняття про статистичне спостереження.  8.7. Поняття одиниці сукупності, спо­стереження, виміру. 8.8. Види статистичних спостережень. 8.9. Форми статистичного спостереження. 8.10. Облікові документи, на основі яких здійснюється­ облік злочинів у правоохоронних органах. 8.11. Поняття про статистичне зведення. 8.12. Поняття про статистичне групування. 8.13. Табличний і графічний методи в право­вій стати­стиці. 8.14. Поняття про абсолютні величини та узагальнені показники. 8.15. Ряди динаміки у правовій статистиці. 8.16. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання /.

ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання­ злочинності / 9.1. Поняття профілактики злочинності. 9.2. Співвідношення понять “профілактика”, “припинення” та “запобігання”. 9.3. Принципи запобіжної діяльності. 9.4. Функції запобіжної діяльності. 9.5. Цілі та завдання запобіжної діяльності. 9.6. Рівні профілактики. 9.7. Види індивідуального рівня профі­лактики злочинності. 9.8. Класифікація профілактичних заходів. 9.9. Суб’єкти профілактики злочинів. 9.10. Суд як суб’єкт запобігання злочинам. 9.11. Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам. 9.12. Міліція як суб’єкт запобігання злочинам. 9.13. Установи, що виконують покарання, як суб’єкт запобігання злочинам. 9.14. Служба безпеки України як суб’єкт запобігання­ злочинам. 9.15. Міністерство юстиції України як суб’єкт запо­бігання злочинам. 9.16. Правове регулювання профілактики злочинності. 9.17. Інформаційне забезпечення запобігання­ злочинам /.

ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування­ та планування боротьби зі злочинністю / 10.1. Поняття кримінологічного прогнозування. 10.2. Вимоги до джерел прогнозування. 10.3. Завдання кримінологічного прогнозування. 10.4. Види кримінологічного прогнозування. 10.5. Види прогнозування злочинності. 10.6. Індивідуальне прогнозування. 10.7. Значення кримінологічного прогнозування. 10.8. Методи кримінологічного прогнозування. 10.9. Кримінологічне планування. 10.10. Принципи, що висуваються до криміно­логічного планування. 10.11. Етапи кримінологічного планування. 10.12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю. 10.13. Види кримінологічного планування /.

ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності / 11.1. Діяльність підрозділів карного роз­шуку із за­побігання злочинам. 11.2. Діяльність підрозділів Державної служби­ по боротьбі  з економічною злочинністю. 11.3. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. 11.4. Діяльність підрозділів кримінальної міліції в справах неповнолітніх. 11.5. Підрозділи по боротьбі з організо­ваною злочинністю.  11.6. Дільничні інспектори міліції як суб’єкти запобігання злочинам. 11.7. Підрозділи патрульно-постової служби­ міліції. 11.8. Підрозділи дозвільної системи. 11.9. Підрозділи служби у справах громадян­ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. 11.10. Підрозділи Державної автомобільної інспекції. 11.11. Підрозділи Державної служби охорони. 11.12. Підрозділи досудового слідства та дізнання. 11.13. Підрозділи зв’язків з громадськістю /.

ТЕМА 12. Кримінологічна характери­стика та запобігання злочинності неповнолітніх / 12.1. Кримінологічна характеристика та запо­бігання злочинності неповнолітніх. 12.2. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця. 12.3. Причини й умови злочинності неповно­літніх. 12.4. Запобігання злочинності неповнолітніх /.

ТЕМА 13. Кримінологічна характери­стика та запобігання рецидивній злочинності / 13.1. Поняття рецидивної злочинності та її стан. 13.2. Особа рецидивіста. 13.3. Типологія особи рецидивіста. 13.4. Причини й умови рецидивної злочинності. 13.5. Профілактика рецидивних злочинів /.

ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика­ та запо­бігання економічній злочинності / 14.1. Кримінологічна характеристика еконо­мічної злочинності. 14.2. Причини й умови, що детермінують економіч­ну злочинність. 14.3. Запобігання злочинам у сфері економіки /.

ТЕМА 15. Кримінологічна характери­стика та запобігання насильницьким злочинам / 15.1. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів. 15.2. Причини й умови насильницьких злочинів. 15.3. Запобігання насильницьким злочинам /.

ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика­ та запо­бігання загальнокримі­нальній корисливій злочинності /  16.1. Поняття та кримінологічна характери­стика загальнокримінальної корисливої злочинності. 16.2. Причини й умови корисливоїзлочинності. 16.3. Запобігання корисливим злочинам /.

ТЕМА 17. Кримінологічна характери­стика та запобігання орга­ні­зо­ваній злочинності / 17.1. Кримінологічна характеристика органі­зованої злочинності. 17.2. Детермінанти організованої злочинності. 17.3. Протидія організованій злочинності /.

ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов’яза­ним із незаконним обігом наркотиків / 18.1. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 18.2. Кримінологічна характеристика осіб–учасників злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 18.3. Причини й умови вчинення злочинів, по­в’язаних із незаконним обігом наркотиків. 18.4. Профілактика незаконного обігу наркотиків /.

ТЕМА 19. Кримінологічна характери­стика та запо­бігання необе­реж­­ній злочинності / 19.1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності. 19.2. Причини й умови необережних злочинів. 19.3. Запобігання необережній злочинності. 19.4. Кримінологічна характеристика дорожньо-транспортних злочинів.19.5. Причини й умови автотранспортних злочинів. 19.6. Запобігання автотранспортним зло­чинам /.

ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негатив­них соціальних явищ / 20.1. Поняття “фонових” явищ. 20.2. Кримінологічна характеристика пия­цтва й алко­голізму. 20.3. Кримінологічна характеристика проституції. 20.4. Кримінологічна характеристика наркоманії /.

ДОДАТОК.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин