Історія вчень про державу та право

40,00 грн.

Матеріал, викладений у посібнику, структурно відповідає навчальній програмі курсу “Історія вчень про державу  та право”, яку вивчають у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації.

У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання. Посібник призначений студентам, котрі готуються до іспитів з названої дисципліни. Використовуючи його, студенти зможуть конкретизувати свої знання, повторити основні поняття, визначення чи зорієнтуватися в нових.

Історія вчень про державу та право : посіб. для підготов. до іспитів / В. В. Орленко. – 8-е вид. стереотип. – К.:   Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 204 с. – (Бібліотечка студента).

Матеріал, викладений у посібнику, структурно відповідає навчальній програмі курсу “Історія вчень про державу  та право”, яку вивчають у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації.

У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання. Посібник призначений студентам, котрі готуються до іспитів з названої дисципліни. Використовуючи його, студенти зможуть конкретизувати свої знання, повторити основні поняття, визначення чи зорієнтуватися в нових.

Адресований студентам вищих навчальних закладів юридичного профілю як денної, так і заочної форм навчання.

 ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Історія вчень про державу та право як наука­ й навчальна дисципліна /

1.1. Завдання і значення курсу історії вчень про державу­ та право.

1.2. Предмет історії вчень про державу та право.

1.3. Методи вивчення історії вчень про державу та право.

1.4. Критерії оцінки державно-правових учень.

1.5. Функції історії вчень про державу та право.

1.6. Взаємозв’язок історії вчень про державу та право з іншими дисциплінами.

1.7. Періодизація історії вчень про державу та право /­.

 РОЗДІЛ 2. Державно-правові погляди Стародавнього світу /

2.1. Зародження вчення про державу та право в Старо­давньому Єгипті та Месопотамії.

2.2. Державно-правові ідеї в Стародавній Індії.

2.3. Зародження вчень про державу та право в Старо­давньому Китаї.

2.4. Учення даосизму про державу та право.

2.5. Учення Конфуція про державу та право.

2.6. Погляди на державу та право Мо-цзи.

2.7. Державно-правові погляди легістів.

2.8. Становлення державно-правової думки Стародавньої Греції та її періодизація.

2.9. Політико-правові питання в поемах Гомера й Гесіода.

2.10. Морально-правові уявлення в творчості «семи мудреців».

2.11. Державно-правові погляди Солона.

2.12. Учення Піфагора й піфагорійців про державу та право.

2.13. Розвиток теоретичних засад держави та права Гераклітом.

2.14. Учення про державу та право Демокрита.

2.15. Політико-правові погляди софістів.

2.16. Учення про державу та право Сократа.

2.17. Державно-правові погляди Платона.

2.18. Учення Аристотеля про державу та право.

2.19. Державно-правові погляди Епікура.

2.20. Погляди на державу та право Зенона.

2.21. Учення про державу та право Полібія.

2.22. Загальна характеристика та своєрідність учень про державу та право в Стародавньому Римі.

2.23. Учення Цицерона про державу та право.

2.25. Політико-правові переконання римських стоїків.

2.26. Учення про право римських юристів /.

 РОЗДІЛ 3. Розвиток учень про державу та право в середньовічному суспільстві /

3.1. Загальноісторичні передумови формування середньовічних поглядів на державу та право.

3.2. Учення про державу та право Томи Аквінського­.

3.3. Погляди на державу та право Дунса Скотта.

3.4. Теорія всесвітньої монархії Данте.

3.5. Державно-правові погляди Марсилія Падуанського­.

3.6. Розвиток учень про державу та право юридичними школами Х-ХVІ століть.

3.7. Вільям Оккам, його вчення про державу.

3.8. Формування та розвиток мусульманської думки про державу і право.

3.9. Внесок мислителів країн ісламу в учення про державу та право.

3.10. Передумови виникнення та розвитку вітчизняної політико-правової думки.

3.11. Учення про державу та право митрополита Іларіона­.

3.12. Розвиток вчення про державу та право в працях­ Володимира Мономаха.

3.13. Кирило Туровський про співвідношення світської та духовної влади.

3.14. Моління Данила Заточника.

3.15. Питання держави та права в «Повісті временних літ» /.

 РОЗДІЛ 4. Західноєвропейські вчення про державу та право ХV-ХVІІ століть /

4.1. Загальна характеристика мислення періоду Відродження.

4.2. Піко делла Мірандола про формування людської­ особистості.

4.3. Учення про державу та право Нікколо Макіавеллі.

4.4. Погляди на державу та право Франческо Гвіччардіні.

4.5. Гуго Гроцій про державу і право.

4.6. Розвиток теорії природного права у вченні Томаса Гоббса.

4.7. Природно-правова теорія Бенедикта Спінози.

4.8. Учення Джона Локка про державу та право.

4.9. Державно-правові погляди Жана Бодена.

4.10. Вчення про державу  та право Мартіна Лютера.

4.11. Учення Томаса Мюнцера.

4.12. Погляди на державу та право Жана Кальвіна­.

4.13. Державно-правові ідеї монархомахів /.

 РОЗДІЛ 5. Державно-правові концепції утопічного соціалізму /

5.1. Політико-правові погляди Жана Мельє.

5.2. Погляди на державу та право Роберта Оуена.

5.3. Державно-правові погляди Томаса Мора.

5.4. Соціалістичні ідеї Томазо Кампанелла /.

 РОЗДІЛ 6. Учення про державу і право західноєвро­пейського Просвітництва ХVІІІ ст. та періоду боротьби за незалежність США /

6.1. Загальна характеристика державно-правової думки доби Просвітництва.

6.2. Державно-правові погляди Вольтера.

6.3. Учення про державу та право Шарля Монтеск’є.

6.4. Вчення Жан-Жака Руссо про причини виникнення держави та народний суверенітет.

6.5. Державно-правові погляди Дені Дідро.

6.6. Погляди на державу та право Клода Гельвеція.

6.7. Державно-правові уявлення Поля Гольбаха.

6.8. Джамбаттіста Віко про становлення й розвиток держави та права.

6.9. Внесок у розвиток права Чезаре Беккаріа.

6.10. Державно-правові ідеї Просвітництва в творчості Самуїла Пуфендорфа.

6.11. Учення про державу та право Християна Томазія.

6.12. Державно-правові ідеї Християна Вольфа.

6.13. Основні риси вчень про державу та право США періоду боротьби за незалежність.

6.14. Державно-правові ідеї Бенджаміна Франкліна.

6.15. Погляди на державу та право Томаса Пейна.

6.16. Погляди на природні права людини, сутність влади, республіканські принципи організації та діяльності держави Томаса Джефферсона.

6.17. Учення Александра Гамільтона про сильну центра­­лі­зовану федеральну владу.

6.18. Державно-правові погляди Джона Адамса.

6.19. Погляди на державу та право Джеймса Медіс­сонна /.

 РОЗДІЛ 7. Учення про державу та право в Західній Європі кінця ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст. /

7.1. Державно-правові погляди Іммануїла Канта.

7.2. Політико-правова концепція Георга Гегеля.

7.3. Ідеї держави та права в творчості Йогана Фіхте.

7.4. Державно-правова ідеологія буржуазного лібе­ра­лізму.

7.5. Погляди на державу та право Ієрамії Бентама.

7.6. Державно-правові погляди Джона Мілля.

7.7. Вчення про державу та право Бенжамена Констана.

7.8. Державно-правова концепція Алексіса де Токвіля­ /.

 РОЗДІЛ 8. Становлення й розвиток учень про державу та право в слов’янських народів /

8.1. Учення про державу та право Станіслава Оріхов­ського.

8.2. Державно-правова концепція Йосипа Верещинського.

8.3. Державно-правові погляди Івана Вишенського­.

8.4. Петро Могила та його погляди на державу і право.

8.5. Особливості формування й основні етапи розвитку державно-правової думки Московської держави.

8.6. Державно-правові погляди «нестяжателів» і йосифлян.

8.7. Політико-юридична програма Івана Пересвєтова.

8.8. Державно-правові погляди Богдана Хмельницького.­

8.9. Політико-правові погляди Івана Мазепи.

8.10. Політико-правова концепція Афанасія Ордина-Нащокіна.

8.11. Симеон Полоцький – ідеолог «освіченої монархії».

8.12. Державно-правові погляди Теофана Прокоповича.

8.13. Політико-правова концепція Василя Татіщева­.

8.14. Суспільно-політичні ідеали Івана Посошкова­.

8.15. Державний проект Михайла Щербатова.

8.16. Проект реформ державних і правових установ Семена Десницького.

8.17. Державно-правові погляди Якова Козельського­.

8.18. Природно-правова концепція Олександра Радіщева.

8.19. Ліберальна державно-правова концепція Михайла Сперанського.

8.20. Погляди на державу і право Михайла Бакуніна.­

8.21. З’ясування сутності держави та права у вченнях­ Володимира Соловйова.

8.22. Конституційний проект незалежної держави Пилипа Орлика.

8.23. Державно-правовий проект Кирило-Мефодіїв­ського товариства.

8.24. Державно-правові погляди Тараса Шевченка­.

8.25. Політико-правові погляди Михайла Драгоманова­.

8.26. Державно-правові погляди Миколи Костомарова­.

8.27. Державно-правові погляди Івана Франка.

8.28. Проблеми права та держави у творчості Михай­ла Грушевського.

8.29. Політико-правове вчення Володимира Винниченка.­

8.30. Державно-правові погляди Олександра Градовського /.

 РОЗДІЛ 9. Основні державно-правові вчення другої половини ХІХ ст. – ХХ ст. /

9.1. Становлення та загальна характеристика право­вого (юридичного) позитивізму.

9.2. Державно-правові теорії позитивізму в ученні Огюста Конта.

9.3. Юридичний позитивізм Джона Остіна.

9.4. Юридичний позитивізм Карла Бергбома.

9.5. Нормативна теорія Ганса Кельзена.

9.6. Марксистське вчення про державу та право.

9.7. Анархізм про державу і право.

9.8. Державно-правові погляди Фрідріха Ніцше.

9.9. Соціологічна юриспруденція Рудольфа Ієринга.

9.10. Державно-правові погляди Герберта Спенсера­.

9.11. Теорія конфліктів Людвіга Гумпловича.

9.12. Теорія «вільного права» Євгена Ерліха.

9.13. Правова теорія «реалістів».

9.14. Державно-правова концепція Леона Дюгі.

9.15. Психологічна теорія права Лева Петражицького­.

9.16. Державно-правові концепції Володимира Леніна.­

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин