Історія держави і права України

50,00 грн.

Посібник розроблений відповідно до вимог обов’язкових стандартів з історії держави і права України, затверджених Міністерством освіти і науки України. Структурно відповідає навчальній програмі курсу «Історія держави і права України».

У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання. Посібник адресований студентам, які готуються до іспиту з названої дисципліни. Використовуючи його, студенти зможуть конкретизувати свої знання, повторити основні поняття, визначення, згадати історичні факти, тенденції та закономірності розвитку держави і права України на певному історичному етапі, сформулювати план відповіді.

Історія держави і права України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 8-е вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 164 с. – (Бібліотечка студента).

Посібник розроблений відповідно до вимог обов’язкових стандартів з історії держави і права України, затверджених Міністерством освіти і науки України. Структурно відповідає навчальній програмі курсу «Історія держави і права України».

У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання. Посібник адресований студентам, які готуються до іспиту з названої дисципліни. Використовуючи його, студенти зможуть конкретизувати свої знання, повторити основні поняття, визначення, згадати історичні факти, тенденції та закономірності розвитку держави і права України на певному історичному етапі, сформулювати план відповіді.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. Предмет, метод, періодизація історії держави і права України / 1.1. Предмет історії держави і права України. 1.2. Завдання вивчення історії держави і права України, функції історії держави та права. 1.3. Методи науки історії держави і права України. 1.4. Періодизація історії держави і права України /.

ТЕМА 2. Перші державні утворення на території України та їхнє право / 2.1. Держава кіммерійців. 2.2. Державний лад Скіфії. 2.3. Право Скіфії. 2.4. Державний лад у грецьких полісах Північного Причорномор’я. 2.5. Право міст-держав Північного Причорно­мор’я. 2.6. Державний лад і право Боспорського царства /.

ТЕМА 3. Держава та право Київської Русі / 3.1. Переддержавні утворення у східних слов’ян. 3.2. Виникнення держави Київська Русь. 3.3. Норманська та пантюркістська теорії по­ходження Давньоруської держави. 3.4. Суспільний лад Київської Русі. 3.5. Державний лад Київської Русі. 3.6. Судова система Київської Русі. 3.7. Збройні сили Київської Русі. 3.8. Джерела права Київської Русі. 3.9. Руська Правда. 3.10. Система правових норм Київської Русі /.

ТЕМА 4. Держава і право в період феодальної роз­дробленості (ХІІ–ХІV століття) / 4.1. Причини феодальної роздробленості. 4.2. Загальна характеристика держави і права Русі в період феодальної роздробленості. 4.3. Утворення Галицько-Волинської держави. 4.4. Державний лад Галицько-Волинської дер­жави.4.5. Право Галицько-Волинської держави /.

ТЕМА 5. Державність і право на українських землях у період їх перебування в складі Великого князівства Литов­ського, Королівства Польського та Речі Посполитої (кінець XIV – перша ­половина XVII століть) / 5.1. Загальна характеристика періоду. 5.2. Правове становище населення. 5.3. Державний лад України в складі Великого князів­ства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої. 5.4. Місцеве управління на українських землях в литов­сько-польський період. 5.5. Судова система на українських землях у XIV – першій половині XVII століть. 5.6. Джерела права литовсько-польського періоду. 5.7. Основні риси права України литовсько-польського періоду. 5.8. Запорозька Січ – зародок української державності. 5.9. Суд і судочинство на Запорозькій Січі /.

ТЕМА 6. Українська держава та право в роки Визвольної війни 1648–1654 рр. /6.1. Виникнення української козацької держави. 6.2. Становлення органів публічної влади україн­ської козацької держави в роки Визвольної війни 1648–1654 рр. 6.3. Судова система української гетьманської держави другої половини ХVІІ ст. 6.4.Джерела права періоду Національно-визвольної війни 1648–1654 рр. 6.5. Основні риси права періоду Національно-­визвольної війни 1648-1654 рр. 6.6. Правове оформлення переходу України під про­текторат московського царя /.

ТЕМА 7. Суспільно-політичний лад і право України в період наступу на її автономію (XVIII ст.) / 7.1. Суспільний лад.  7.2. Державний лад. 7.3. Судова система України у XVIII ст. 7.4. Джерела права Гетьманщини XVIII ст. 7.5. Основні риси права Гетьманщини. 7.6. Суспільний лад на західноукраїнських­ зем­лях (друга половина XVII ст. – друга половина XVIII ст.).  7.7. Державний лад на західноукраїнських землях (друга половина XVII ст. – друга половина XVIIІ ст.). 7.8. Суд і право на західноукраїнських землях (друга половина XVII ст. – друга половина XVIIІ ст.) /.

ТЕМА 8. Державний лад і право України після ліквідації її державності (перша ­половина ХІХ ст.) /  8.1. Територіальний і суспільний устрій. 8.2. Державний лад. 8.3. Судова система України в першій половині XIХ ст. 8.4. Розвиток права в першій половині XIХ ст. /.

ТЕМА 9. Держава та право України в період утверджен­ня й розвитку капіталізму (друга половина ХІХ ст.) /  9.1. Селянська реформа 1861 р. 9.2. Земська реформа 1864 р. 9.3. Міська реформа 1870 р. 9.4. Судова реформа 1864 р.  9.5. Місцеве управління в другій половині ХІХ ст. 9.6. Реформа поліції та політичного розшуку. 9.7. Військова реформа                1864–1874 рр. 9.8. Фінансова реформа. 9.9. Контрреформи 1880–1890 рр. 9.10. Розвиток права у другій половині ХІХ ст. 9.11. Державне управління на західноукраїн­ських землях у ХІХ – на початку ХХ століть. 9.12. Судова система на західноукраїнських землях в ХІХ – на початку ХХ століть. 9.13. Розвиток права на західноукраїнських землях в ХІХ –  на початку ХХ століть /.

ТЕМА 10. Держава та право України з початку ХХ ст. до 1917 р. / 10.1. Необхідність змін у суспільно-політичному ладі та праві України на початку ХХ ст.10.2. Зміни в державному ладі Російської імперії на початку ХХ ст. 10.3. Організація місцевої влади на українських землях у період буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр. 10.4. Розвиток права в період буржуазно-­демократичної революції 1905–1907 рр. 10.5. Зміни в державному апараті та праві в період Першої світової війни /.

ТЕМА 11. Держава та право України в 1917–1920 рр. / 11.1 Органи влади й управління Тимчасового уряду в Україні. 11.2. Законодавство Тимчасового уряду.11.3. Виникнення рад робітничих, селянських і червоно­армійських депутатів  в Україні. 11.4. Виникнення Центральної Ради. 11.5. Верховне управління Української Народної Республіки (період Центральної Ради). 11.6. Організація місцевої влади в Українській Народній Республіці (період Центральної Ради).  11.7. Судова система Української Народної Республіки (період Центральної Ради). 11.8. Законодавча діяльність Центральної Ради. 11.9. Система центральних органів Української держави (період Гетьманату). 11.10. Місцеве управління Гетьманату. 11.11 Судова система Гетьманату. 11.12. Законодавство Гетьманату. 11.13. Верховне управління Української Народної Республіки у період Директорії. 11.14. Місцеве управління УНР періоду Ди­ректорії. 11.15. Судова система УНР періоду Директорії. 11.16. Законодавство УНР у період Директорії. 11.17. Вищі органи влади й управління Західно­української Народної Республіки. 11.18. Місцева влада й управління ЗУНР.11.19. Судова система ЗУНР.  11.20. Законодавство ЗУНР /.

ТЕМА 12. Становлення радянської державності та права­ України (1917–1929 рр.) / 12.1. Вищі органи влади. 12.2. Місцеві органи влади й управління. 12.3. Судова система. 12.4. Кодифікація радянського законодавства України.  12.5. Конституція УСРР 1919 р. 12.6. Основні риси права /.

ТЕМА 13. Держава та право України в період докорінного зламу суспільних відносин (1929–1941 рр.) / 13.1. Вищі органи влади й управління. 13.2. Місцеві органи влади й управління. 13.3. Правоохоронна система. 13.4. Конституція УСРР 1929 р.   13.5. Конституція УРСР 1937 р. 13.6. Основні риси права. 13.7. Державний лад Західної України у 20–30-х рр. ХХ ст. /.

ТЕМА 14. Держава та право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / 14.1. Перебудова державного механізму на початку війни. 14.2. Система правоохоронних органів. 14.3. Окупаційний режим на території України. 14.4. Основні риси права /.

ТЕМА 15. Радянська державність і право в Україні (1945–1991 рр.) / 15.1. Вищі органи державної влади й управління. 15.2. Місцеві органи влади й управління. 15.3. Судова система. 15.4. Друга кодифікація законодавства Радянської­ України. 15.5. Конституція УРСР 1978 р. 15.6. Розвиток права /.

ТЕМА 16. Держава та право України після про­голошення незалежності й на сучас­ному етапі / 16.1. Державний лад. 16.2. Правоохоронні органи. 16.3. Розвиток права /.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин