Філософія

50,00 грн.

У посібнику розкрито ключові моменти основних філософських проблем. Стислий виклад матеріалу та чітка його структура до­зволять швидко ознайомитися з предметом філософії та повторити вже про­йдений курс.

Призначений для студентів нефілософських спеціальностей, абі­турієнтів, учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів. Книга також буде корисною всім, хто забажає ознайомитися з основами філософських знань.

Опис

Прибутько П. С., Кондратюк-Антонова Т. В., Стус В. І. Філософія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько, Т. В. Кондратюк-Антонова, В. І. Стус. – 9-е вид., допов.  і перероб. – К.: Вид. ПАЛИ­ВОДА А. В., 2017. – 184 с. – Бібліогр.: С. 133–134. – (Бібліотечка студента).

 У посібнику розкрито ключові моменти основних філософських проблем. Стислий виклад матеріалу та чітка його структура до­зволять швидко ознайомитися з предметом філософії та повторити вже про­йдений курс.

Призначений для студентів нефілософських спеціальностей, абі­турієнтів, учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів. Книга також буде корисною всім, хто забажає ознайомитися з основами філософських знань.

  ЗМІСТ

1. Філософія і світогляд. Основні типи світогляду та їхні риси. 2. Предмет філософії та структура філософського знання. 3. Співвідношення філософії з іншими науками. 4. Основні філософські системи. 5. Філософія Давнього Сходу: основні теми філо­соф­ських роздумів Стародавньої Індії та Китаю. 6. Досократівська доба античної філософії (Геракліт, Піфагор, Демокріт). 7. Класична доба античної філософії (Сократ, Платон, Аристотель). 8. Еллінський (римський) період античної філософії (епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм). 9. Філософія Середньовіччя. 10. Філософія Відродження та її прикметні риси. 11. Філософія Нового часу: вирішення ­проблеми методу пізнання. 12. Філософія Просвітництва ХVII–XVIII століть.  13. Соціально-філософські ідеї французьких матеріалістів XVIII ст. 14. Загальна характеристика німецької  класичної філософії XVIII-XIX століть. 15. Філософія Іммануїла Канта. 16. Філософська концепція Георга Вільгельма, Фрідріха Гегеля. 17. Антропологічний матеріалізм Людвіга Фейєрбаха. 18. Трансформація ідей філософії марксизму. 19. Прикметні риси            та основні напрями сучасної світової філософії. 20. Позитивістські напрями сучасної філософії. 21. Філософська антропологія. 22. Релігійно-філософські напрями філософії XX ст. (неотомізм, персоналізм та філософські ідеї П’єра Тейяра де Шардена­). 23. Філософія екзистенціалізму XX ст. (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 24. Психологічні напрями у філософії XX с­т­­. (фрейдизм, неофрейдизм). 25. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. 26. Філософська думка  в Острозькій і Києво-Могилянській академіях. 27. Філософія Григорія Сковороди. 28. Філософія революційного демократизму в Україні ХІХ – початку XX століть (Т. Шевченко, М. Драгоманов та ін.). 29. Філософське розуміння світу. Синергетика як нове світобачення. 30. Категорія «буття», її суть, специфіка та форми. 31. Філософський аналіз категорії «матерія». 32. Атрибути матерії: рух, розвиток, простір і час. 33. Діалектика, як система принципів, законів і категорій.  34. Категорії діалектики, їх відмітність від наукових категорій. 35. Основні закони діалектики. 36. Альтернативні концепції діалектики (християнська, екзистенціальна, негативн­а). 37. Проблеми свідомості у філософії. Феноменологія. 38. Структура, прикметні риси та функції свідомості. 39. Сутність гносеології та її принципи. 40. Наукове пізнання та його основні методи. 41. Істина і хибність. Концепції істини. 42. Альтернативні концепції наукового знання. 43. Сучасні філософські концепції суспільства­. 44. Принцип географічного детермінізму та геополітика. 45. Демографічний фактор суспільного розвитку. 46. Екологія та екологічні проблеми сучасності. 47. Поняття ноосфери. 48. Суспільне виробництво, його структура. 49. Соціально-класова структура суспільства. 50. Елітарні верстви та народні маси. 51. Філософія історії: предмет і напрями. 52. Цивілізаційний підхід до розгляду історії людства. 53. Моністичні концепції розвитку людства. 54. Концепції заперечення історії. 55. Філософія політики: політична система суспільства. 56. Суспільна свідомість: ідеологія та суспільна психологія. 57. Феномен масової свідомості та масової людини. 58. Філософія культури: предмет і напрями. 59. Основні концепції походження та розвитку культури. 60. Аксіологія: поняття цінностей і форми їх практичної реалізації. 61. Тенденції розвитку ціннісного світу Заход­у. 62. Майбутнє в структурі ціннісних орієнтацій людства.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Філософія”“
%d блогерам подобається це: