Правова статистика

20,00 грн.

Посібник підготовлений відповідно до програм з правової статистики для юридичних вишів та факультетів. Розкриваються всі основні теми, необхідні для професійного статистичного аналізу злочинності та інших кримінологічних явищ.

Видання дає змогу самостійно опанувати курс «Правова статистика» і призначений для студентів, курсантів, слухачів, науковців та працівників правоохоронних органів.

Опис

Правова статистика : посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 204 с. – (Бібліотечка студента).

Посібник підготовлений відповідно до програм з правової статистики для юридичних вишів та факультетів. Розкриваються всі основні теми, необхідні для професійного статистичного аналізу злочинності та інших кримінологічних явищ.

Видання дає змогу самостійно опанувати курс «Правова статистика» і призначений для студентів, курсантів, слухачів, науковців та працівників правоохоронних органів.

 ЗМІСТ

ТЕМА 1. Статистика як суспільна наука / 1.1. Особливості статистики як науки. 1.2. Статистична сукупність та її ознаки. 1.3. Закономірність розвитку соціальних явищ. 1.4. Закон великих чисел як основа вивчення масових явищ. 1.5. Методи статистичної науки. 1.6. Етапи статистичного дослідження. 1.7. Організація і завдання статистичної діяльності в Україні. 1.8. Основні розділи статистики /.

ТЕМА 2. Визначення та предмет правової статистики / 2.1. Тлумачення правової статистики. 2.2. Галузі правової статистики. 2.3. Розділи кримінально-правової статистики. 2.4. Значення правової статистики. 2.5. Вимоги, які висуваються до правової статистики­ /.

ТЕМА 3. Статистичне спостереження / 3.1. Статистичне спостереження. 3.2. Програмно-методологічні питання статистичного­ спостереження­. 3.3. Програма статистичного спостереження. 3.4. Організаційні питання плану статистичного спостереження. 3.5. Форми статистичного спостереження. 3.6. Звітність та її види. Вимоги, які висуваються до звітності. 3.7. Спеціально організовані спостереження. 3.8. Види та способи спостереження. 3.9. Види несуцільного спостереження. 3.10. Помилки спостереження та способи їх ви­правлення. 3.11. Статистичне спостереження за вчиненими злочинами  в правоохоронних органах. 3.12. Організація статистичного спостереження за злочинністю в правоохоронних органах. 3.13. Загальні положення подання документів первинного обліку злочинності /.

ТЕМА 4. Облік злочинів у правоохоронних органах / 4.1. Правила реєстрації та обліку злочинів. 4.2. Випадки, за яких зареєстровані злочини знімаються з обліку. 4.3. Умови, за яких зареєстровані злочини за­лишаються на обліку­. 4.4. Облік осіб, які вчинили злочини. 4.5. Облік кримінальних справ. 4.6. Облік судових рішень у кримінальних справах, направлених до суду. 4.7. Порядок реєстрації злочинів, кримінальних справ та осіб, котрі вчинили­ злочини /.

ТЕМА 5. Звітність у правоохоронних органах і суді / 5.1. Форми загальнодержавної та відомчої звітності в МВС України­. 5.2. Первинний облік і звітність органів дізнання та досудового слідства. 5.3. Форми статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції. 5.4. Облік осіб, стосовно яких вирок набув чинності. 5.5. Звітність в органах прокуратури України. 5.6. Облік адміністративних правопорушень в органах внутрішніх справ /.

ТЕМА 6. Зведення і групування статистичних даних­ / 6.1. Статистичне зведення. Види зведення. 6.2. Статистичні групування. Види групувань. 6.3. Види групувань у кримінально-правовій статистиці. 6.4. Методика визначення групувальних ознак. 6.5. Ряди розподілу. 6.6. Графічне зображення рядів розподілу. 6.7. Поняття статистичної таблиці та їїелементи. 6.8. Види статистичних таблиць. 6.9. Правила побудови та оформлення статистичних таблиць. 6.10. Статистичні графіки та їх елементи. 6.11. Види графіків /.

ТЕМА 7. Абсолютні, відносні та середні величини­ у правовій статистиці / 7.1. Абсолютні величини та їхні види.  7.2. Відносні величини. 7.3. Види відносних величин. 7.4. Види середніх величин та техніка їхнього обчислення.  7.5. Середня арифметична та правила її вирахування­. 7.6. Поняття середньої геометричної. 7.7. Середній квадратичний показник. 7.8. Структурні середні величини. 7.9. Показники варіації та способи їх обчислення /.

ТЕМА 8. Ряди динаміки у правовій статистиці­ / 8.1. Поняття рядів динаміки та їх види. 8.2. Вимоги, що висуваються до побудови динамічних рядів. 8.3. Основні характеристики інтервальних рядів динаміки. 8.4. Основні характеристики моментних рядів динаміки. 8.5. Основні прийоми аналізу рядів динаміки. 8.6. Методи розрахунку сезонних коливань /.

ТЕМА 9. Статистичні індекси / 9.1. Індекс та його значення в статистичних до­слідженнях. 9.2. Види індексів.  9.3. Методика побудови агрегатних індексів. 9.4. Приклади побудови агрегатних індексів. 9.5. Застосування індексів при аналізі стану злочинності /.

ТЕМА 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків / 10.1. Види взаємозв’язків між явищами. 10.2. Загальні методи вивчення зв’язків між кількісними ознаками. 10.3. Загальні методи вивчення зв’язків між якісними ознаками. 10.4. Кореляційно-регресійний аналіз. 10.5. Парна (проста) лінійна кореляція /.

ТЕМА 11. Вибіркове спостереження / 11.1. Вибіркове спостереження. 11.2. Помилки вибіркового спостереження. 11.3. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність /.

ТЕМА 12. Аналіз показників правової статистики­ / 12.1. Статистичний аналіз та його основні завдання­. 12.2. Кількісні та якісні показники злочинності. 12.3. Організація контролю за процесом розкриття злочинів. 12.4. Поняття латентної злочинності. 12.5. Значення кримінологічного прогнозування. 12.6. Методи кримінологічного прогнозування.  12.7. Планування профілактики злочинності /.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Правова статистика”“
%d bloggers like this: